Šeit Jūs varat atrast īsu informāciju par:

 • Vides piejamību Uztura zinātni
 • Psiholoģiju t.sk. Theraplay®,  ABA terapiju un  Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku (MFAD)
 • Neiroloģiju
 • Vides pieejamību 
 • Psihologu ētikas kodeksu un Psihologu likumu

Vides pieejamība

SIA "NeuroPhys" prakses vietā Raiņa ielā 34b, Madonā, ir nodrošināta vides pieejamība. 

Uztura zinātne

 • Tavs uzturs, lai ir Tavas zāles, un Tavas zāles, lai ir Tavs uzturs!

  Lai gan pie šīs atziņas Hipokrāts bija nonācis jau daudzus gadus pirms mūsu ēras, sabiedrībā pareiza uztura labvēlīgā nozīme lielā mērā tiek apjausta tikai mūsdienās.

  Uzturzinātnē pētījumi un jauni atklājumi notiek katru dienu un to noslēgumam vēl nav saredzams gals, tāpēc ir svarīgi izvērtēt informācijas ticamību un atbilstību Jūsu vajadzībām. Labs palīgs šī uzdevuma veikšanā ir uztura speciālists – ārstniecības persona, kas pārzina ne tikai veselīga uztura pamatprincipus un “uzsēdina uz diētas”, bet arī asistē un palīdz ar uzturu saistītos jautājumos dažādu slimību gadījumos.

  Pie uztura speciālista ir vērts vērsties, ja:

 • Vēlaties koriģēt savu/bērna svaru
 • Esat grūtniece
 • Barojat bērnu ar krūti
 • Saskaraties ar gremošanas sistēmas traucējumiem (piemēram, aizcietējumiem, atvilni, rīšanas grūtībām u.c.)
 • Slimojat ar hroniskām slimībām (cukura diabētu, sirds mazspēju, aterosklerozi, iekaisīgām zarnu slimībām utt.)
 • Slimības akūtā stadijā nepieciešamas uztura izmaiņas (piemēram, akūts pankreatīts, caureja, onkoloģiskas saslimšanas u.c.)
 • Esat netradicionāla uztura piekritējs (veģetārietis, vegāns, svaigēdājs u.c.)

Uztura speciālista konsultācijas laikā tiek veikti ķermeņa kompozīciju raksturojošo lielumu mērījumi, analizēta ikdienas vai problēmperioda ēdienkarte un dotas individuālas, atbilstošas rekomendācijas, ņemot vērā klienta sniegto informāciju un vēlmes.

Neiroloģija 

-ir medicīnas nozare, kas pēta nervu sistēmas uzbūvi, funkcijas, attīstību un tās slimības. Nervu sistēma uztur un regulē visus cilvēka organisma orgānus un orgānu sistēmas, nodrošinot to saskaņotu un nepārtrauktu darbību, kā vienotam veselam.

Neiroloģisko slimību diagnostiskā ļoti būtiska nozīme ir sarunai ar pacientu (un/vai piederīgo) un klīniskai izmeklēšanai (muskuļu spēka, jušanas, refleksu, līdzsvara un koordinācijas un vispusīga emocionālās sfēras pārbaudei). Ja nepieciešams, diagnozes precizēšanai (un/vai citu slimību izslēgšanai) nozīmē papildizmeklēšanu (asins, urīna analīzes, specifiskus klīniskus testus, radioloģiskus izmeklējumus, citu specialistu konsultācijas). 

Neiroloģisko slimību ārstēšanā izmanto gan medikamentus, gan fizioterapiju, fizikāloterapiju, psihoterapiju, kā arī neiroķirurģiskas manipulācijas , vai arī visu augšminēto dažādās kombinācijās.

Neirologs konsultē šādos gadījumos:

 •  galvas sāpes
 •  bezsamaņas epizodes
 •  muguras sāpes
 •  sāpes un tirpšana, nejūtīgums rokās un kājās
 •  līdzsvara un koordinācijas traucējumi
 •  nestabila gaita
 •  reibonis
 •  patvaļīgas kustības (tai skaitā trīce)
 •  runas traucējumi
 •  atmiņas un koncentrēšanās traucējumi
 •  miega traucējumi
 •  urinācijas un/vai dzimumfunkcijas traucējumi
 •  nespēks (gan lokāls - , piem., rokā, kājā; gan vispārējs jeb ģeneralizēts)
 • baiļu, nomāktības sajūta,

Psihologs

Psihologs ir speciālists ar izglītību psiholoģijā, kurš var strādāt dažādās jomās, tajā skaitā, psiholoģiskajā konsultēšanā un psihodiagnostikā.

Psiholoģiskā konsultēšana parasti notiek 10 līdz 15 tikšanās reizēs, atsevišķos gadījumos iespējama arī ilgtermiņa sadarbība, ja ir tāda nepieciešamība. Tā ir vērsta uz klienta tagadnes grūtībām, bažām par nākotni vai neirotiskiem simptomiem (trauksme, bailes, nedrošība, vainas sajūta u.c.). Konsultēšana tiek fokusēta uz veidiem kā grūtības un simptomus pārvarēt, tiek pētīti un aktivizēti klienta resursi, apgūtas jaunas uzvedības un mijiedarbības stratēģijas, kas palīdz salīdzinoši īsā laikā pārvarēt grūtības, kuru dēļ cilvēks vēršas pie psihologa.

Psiholoģiskā konsultēšana ir ļoti efektīva krīzes situācijās, kad nepieciešama ātra un efektīva palīdzība, tādā gadījumā konsultēšanas mērķis ir stabilizēt un uzlabot klienta emocionālo stāvokli un funkcionēšanu ikdienā.

Psihodiagnostika ir cilvēka intelektuālās, domāšanas, emocionālās sfēras un personības struktūras izzināšana kā arī atgriezeniskās saites (atzinuma) sastādīšana klienta, psihiatra vai kādas institūcijas (piem., izglītības iestādes, DEĀK, tiesas) vajadzībām.

Pie psihologa var vērsties:

 • lai labāk iepazītu sevi un savus tuvākos (tai skaitā, ja ir jautājumi par bērnu audzināšanu), iemācītos pārvarēt dzīves grūtības
 • ja ir psiholoģiskas grūtības ikdienas dzīvē (piemēram, problēmas attiecībās, darbā, ģimenē, negatīvs pašvērtējums)
 • krīzes situācijās (piemēram, šķiršanās, tuvinieka zaudējums, piedzīvota vardarbība, pašnāvības domas u.c.)
 • veselības pasliktināšanās paaugstinātas psiholoģiskas slodzes gadījumos (depresija, trauksme, atkarības un līdzatkarība, ēšanas traucējumi)
 • ja ir mācīšanās grūtības, uzvedības problēmas bērniem, aizdomas par attīstības traucējumiem,
 • gatavības noteikšanai skolai

Psihologu ētikas kodekss un Psihologu likums

Psihologu ētikas kodekss un Psihologu likums nosaka, ka:

 • Klienta sadarbība ar psihologu ir brīvprātīga. Izņēmums ir pieļaujams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tostarp ja klients ir nosūtīts piespiedu kārtā. Klientam ir tiesības pilnībā vai daļēji atteikties no psihologa pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad to aizliedz normatīvie akti.
 • Strādājot ar nepilngadīgajiem, psihologam jāsaņem vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišana, izņemot Psihologu likumā noteiktos gadījumus.
 • ·Psihologs informē klientu viņam saprotamā veidā par plānotajiem psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas pasākumiem, to iemesliem, mērķiem, norisi un rezultātiem.
 • Iegūtie materiāli jāglabā drošā, citiem nepieejamā vietā, tostarp ievērojot fizisko personu datu aizsardzības prasības.
 • Psihologs nodrošina visas ar klientu saistītās informācijas konfidencialitāti. Šī informācija ir viņa profesionālais noslēpums. Informācijas sniegšana var notikt tikai ar klienta rakstisku atļauju (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus):

1)      Konfidenciālā informācija par klientu var tikt apspriesta tikai profesionālos nolūkos un tikai ar tām personām, kas tieši piedalās klienta problēmas risināšanā, informējot tās par konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību, iespējami minimizējot klienta identitātes izpaušanu.

2)    Informācija nepieciešama tiesībaizsardzības iestādēm un tiesu varas institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.

3)    Informācijas izpaušana ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu bērna tiesību vai interešu aizsardzību. Ja psihologam ir aizdomas par nepilngadīgā apdraudētību vai vardarbību, psihologs ziņo bērnu tiesību aizsargājošām iestādēm.

4)    Informācija nepieciešama 14 un vairāk gadu veca bērna likumiskajam pārstāvim gadījumos, kad bērns pats vērsies pie psihologa un devis rakstveida piekrišanu, ka informācija par to var tikt izpausta viņa likumiskajam pārstāvim.

5)    Psihologam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā ziņot tiesībaizsardzības vai citām kompetentām iestādēm par apstākļiem, kas viņam kļuvuši zināmi, veicot savu profesionālo darbību, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka minēto apstākļu tūlītēja nenovēršana var novest pie noziedzīga nodarījuma pret personas dzīvību, veselību, tikumību vai dzimumneaizskaramību.

Psihologu likums (Stājas spēkā 01.01.2018.) https://likumi.lv/doc.php?id=290115

Psihologu ētikas kodekss (Izdots saskaņā ar Psihologu likuma 7. panta ceturtās daļas 3.punktu) https://ikvd.gov.lv/psihologiem/psihologu-etikas-komisija/

Nodarbības vecākiem ar bērniem  - Theraplay®

Pirms nodarbību uzsākšanas tiek veikta izvērtējuma sesija, izmantojot Maršaka interakciju metodi (MIM). MIM ļauj novērot vecāku/aprūpētāja un bērna mijiedarbību, attiecību stiprās puses un izaicinājumus. Sesija parasti tiek filmēta, un nākamajā tikšanās reizē tiek pārrunāti video fragmenti. Pēc tam seko nodarbības, izmantojot Theraplay® elementus. 

Theraplay® ir strukturēta spēļu terapija („therap” – terapija, ārstēšana; „play”- spēle), kuras laikā vecāki speciālista vadībā darbojas kopā ar bērnu, tā ir fiziska, aktīva un jautra, tās laikā netiek runāts, bet gan tiek piedzīvots, un liela nozīme šai terapijā ir pieskārieniem. 

Terapijas mērķis ir veicināt pozitīvu vecāku un bērna mijiedarbību, attīstīt piesaisti, bērna emociju regulāciju, pašvērtējumu, uzticēšanos citiem. 

Šo metodi var izmantot, sākot no dzimšanas, visplašāk to izmanto darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, bet to var veiksmīgi izmantot arī ar vecākiem bērniem un pat pusaudžiem. Tā ir īpaši piemērota ģimenēm, kurās trūkst emocionālas saiknes vai ir grūtības bērna audzināšanā, tai skaitā audžuģimenēm vai adoptētiem bērniem, traumas, atšķirtības vai zaudējuma gadījumā, bērniem ar emociju regulācijas grūtībām, agresīviem vai nepaklausīgiem bērniem, kuri nepakļaujas autoritātēm, bērniem ar UDHS, autisma spektra traucējumiem, pārlieku aktīviem vai pārlieku piesardzīgiem, noslēgtiem, depresīviem, kautrīgiem un nedrošiem bērniem. 

Attēlu rezultāti vaicājumam “theraplay activities flip book”

ABA terapija 

ABA (Applied Behavior Analysis) jeb Lietišķā uzvedības analīze ir uzvedības zinātnē balstīta terapijas metode. Tā ir uz pierādījumiem balstīta metode, kas visplašāk tiek pielietota cilvēkiem ar autisma spektra traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Vispirms tiek veikta uzvedības analīze, lai noteiktu indivīda attīstības līmeni dažādās jomās, un noteikti terapijas mērķi atbilstoši bērna individuālajām vajadzībām, tie var būt, piemēram, mazināt nevēlamu vai bīstamu uzvedību, attīstīt sociālās prasmes, spēlēšanās prasmes, akadēmiskās prasmes, valodu, pašaprūpes iemaņas u.c. Procesa laikā sistemātiski tiek pozitīvi pastiprināta vēlamā uzvedība, notiek aktīva spēlēšanās, veidojot bērnam patīkamu vidi un motivāciju, tiek iesaistīti vecāki, lai turpinātu attīstīt šīs prasmes ārpus nodarbībām. Nodarbības vada klīniskā psiholoģe un ABA terapeite apmācībā Inga Ozoliņa.


Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika 

Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika (MFAD) metode ļauj novērtēt zīdaiņu (1 – 12 mēneši) un mazu bērnu (13 – 36 mēneši/3 gadi) psihomotorās attīstības atbilstību vecuma normām tādās jomās kā rāpošana, sēdēšana, staigāšana (lielā motorika), roku veiklība un uztvere (sīkā motorika), aktīvā un pasīvā runa, sociālās un patstāvības prasmes. 

Izpēte notiek rotaļu veidā, tās laikā telpā atrodas izpētes veicējs kopā ar bērnu un kādu no vecākiem, pieaugušajam tiek uzdoti jautājumi par bērna attīstību, bet bērnam tiek piedāvāti vecumam atbilstoši uzdevumi, kas ļauj novērot bērna uzvedību un attīstību. 

Pēc diagnostikas veikšanas rezultāti tiek apkopoti un pārrunāti ar vecākiem, nepieciešamības gadījumā tiek sagatavots rakstisks atzinums. Diagnostikas veikšanai un rezultātu pārrunāšanai nepieciešamais laiks ir apmēram 1 – 2 stundas.


Mūsu mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi neiroloģijā, fizioterapijā, uzturzinātnē un psiholoģijā Madonas, Ērgļu, Lubānas, Cesvaines un citiem tuvāko novadu iedzīvotājiem.

Klientiem SIA "NeuroPhys" nodrošina individuālu pieeju un augstu profesionalitātes līmeni.

Mūsu klients novērtē kvalitāti veselības aprūpē, pakalpojuma pieejamību saprātīgā laikā (atkarībā no klīniskās situācijas) un profesionalitāti - zināšanas, pieredzi, konfidencialitāti un izcilu komunikāciju.

 .